Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἐκκλησιαστικὸς Οἶκος Εὐγηρίας "Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος"

Ἐκκλησιαστικὸς Οἶκος Εὐγηρίας "Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος"

Μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ νέου Μητροπολίτου Ναθαναήλ, τὸ 1967 στὴν Κῶ, ἄρχισε μία νέα ἐποχὴ δημιουργίας γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κώου.

Ὁ Ἁγιορείτης ἐπίσκοπος ἔστρεψε ἀμέσως τὰ ἐνδιαφέροντα του στὰ προβλήματα τοῦ ποιμνίου του καὶ ἔθεσε σὲ πρώτη προτεραιότητα τὴν κατασκευὴ γηροκομείου ποὺ ἀποτελοῦσε πάγιο αἴτημα τῆς τοπικῆς κοινωνίας.

Ἔτσι, τὸ 1969, μὲ τὴ συμπαράσταση ὅλων τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀποφασιστικὴ στήριξη τῶν ἀδελφῶν Μερόπης καὶ Ἐλπινίκης Ἰωαννίδου καὶ Ἄννας Ἰωαννίδου, ἄρχισε τὴν κατασκευὴ τοῦ «Οἴκου Εὐγηρίας ὁ Ἅγιος Νεκτάριος».

Τὸ οἰκόπεδο ἦταν δωρεὰ τῆς Ἐλπινίκης Ἱπποκράτους Ἰωαννίδη, τῆς Μερόπης Ἱπποκράτους Ἰωαννίδη-Διακομανώλη, καθὼς καὶ ἄλλων εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὅπως τῶν Ἄννας Ἰωαννίδου συζ. Γεωργίου, Εὐαγγελίας, Σμαραγδίτσας καὶ Κοκώνας Ζερβάνου, Πηνελόπης Λαζαρίδου καὶ Μαρίας καὶ Φίλιππα Μυλωνᾶ. Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΜΥΛΩΝΑ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐνισχύει οἰκονομικὰ τὸ γηροκομεῖο.

Γιὰ τὴν ἀνέγερση ὁ Μητρ. Ναθαναὴλ διέθεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, ἐνῶ σημαντικὴ ἦταν ἡ εἰσφορὰ τοῦ Κώου ἐργολάβου Γιάννη Μπαλαλῆ, τόσο σὲ χρήματα, ὅσο καὶ σὲ δωρεὰν ἐργασία. Σημαντικὴ ἦταν ἡ συνεισφορὰ τοῦ δήμου καὶ τῶν κοινοτήτων Κῶ, καθὼς καὶ τοῦ Βακοὺφ Κῶ.
Στὶς 27 Μαΐου 1967 διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν «Ἀγαθοεργὸ Ἀδελφότητα Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος» στὸ ξενοδοχεῖο Ξενία τῆς Κῶ μεγάλη χοροεσπερίδα, ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ γηροκομείου, ἐνῶ ἀκολούθησαν καὶ ἄλλες παρόμοιες δραστηριότητες.

Λίγο νωρίτερα εἶχε ὁλοκληρωθεῖ σὲ χῶρο μπροστὰ ἀπὸ τὸ γηροκομεῖο ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ ἡ δημιουργία ὑποδομῶν γιὰ τὴ συγκρότηση γυναικείας Μονῆς.
Τὸ γηροκομεῖο ὁλοκληρώθηκε ἀρκετὰ γρήγορα. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα κτίστηκε τριώροφο κτήριο ἐπὶ τῆς ὀδοῦ Κανάρη μὲ σκοπὸ νὰ συνδράμει οἰκονομικὰ τὴ λειτουργία τοῦ γηροκομείου, κάτι ποὺ συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Τὸ 1980, μὲ δαπάνη τῆς Μερόπης Ἱπποκράτους καὶ Ζωῆς Ἰωαννίδου, ξεκίνησε ἡ ἀνέγερση τοῦ ὀρόφου, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε τὸ 1983.

Τὴν 1η Δεκεβρίου 1971 ὀ Μητρ. Ναθαναὴλ ἀνεκοίνωσε τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ «Οἴκου Εὐγηρίας ὁ Ἅγιος Νεκτάριος» «τῇ συνδρομῇ τῶν ἁπανταχοῦ Κώων» καὶ τὴν ἴδια μέρα ἐπεκύρωσε τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος ἀποτελούμενο ἀπὸ 15 ἄρθρα.

Στὶς 18 Δεκεμβρίου 1971, μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. Ἀρχιερατικὴ Πράξη διορίστηκε, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητρ. Ναθαναήλ, τὸ πρῶτο διοικητικὸ συμβούλιο τοῦ ἱδρύματος ἀπαρτιζόμενο ἀπὸ τοὺς 1. Ἰωάννη Ἰωαννίδη, ἀντιδήμαρχο Δήμου Κῶ, 2. Ἀντώνιο Πληθίδη, δικηγόρο, 3. Θεόφιλο Πέρο, ἰατρό, 4. Ἰωάννη Μπαλαλῆ, ἐργολάβο δημοσίων ἔργων, 5. Γεώργιο Γεωργαλλῆ, ὑπάλληλο Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Ἡ θητεία τοῦ συμβουλίου ἦταν τριετής.

Στὰ ἑπόμενα ἔτη, εὐϋπόληπτοι συμπατριῶτες μας συμμετεῖχαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ συμμετέχουν στὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ ἱδρύματος, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸν ἐκάστοτε μητροπολίτη ὡς πρόεδρο. Ἀπὸ αὐτοὺς σημειώνουμε τὸν κ. Γεώργιο Γεωργαλλῆ, ὁ ὁποῖος παραμένει μέλος τοῦ Δ.Σ. ἀπὸ τὸ 1971 μέχρι σήμερα, καθὼς καὶ τὸν κ. Ἀντώνιο Πληθίδη, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μέλος τοῦ Δ.Σ. ἀπὸ τὸ 1971 μέχρι πρόσφατα.

Μέλη τοῦ Δ.Σ. διετέλεσαν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν οἱ συμπατριῶτες μας: Ἰωάννης Γ. Ἰωαννίδης, Ἀλέξιος Παρθενιάδης, Λεωνίδας Βουκουβαλίδης, ἐνῶ οἱ Ἰωάννης Χατζηβελοῦδος, Ματθαῖος Καζαμίας καὶ Μιχαὴλ Σωμός παραμένουν μέχρι σήμερα.
Τὸ ἔργο τοῦ γηροκομείου συνέδραμε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια πλῆθος πιστῶν μὲ ἐθελοντικὴ ἔργασία καὶ οἰκονομικὲς εἰσφορές, ἂν καὶ ὑπῆρξαν διαστήματα κατὰ τὰ ὁποῖα τὸ ἵδρυμα ὑπολειτουργοῦσε λόγῳ ἐλλείψεως γερόντων.
Μὲ τὴν ἔλευση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ναθαναήλ, τὸ 2009, τὸ ἴδρυμα μπῆκε στὶς πρῶτες προτεραιότητες τοῦ νέου ποιμενάρχη.

Ἔγινε ριζικὸς ἐκσυχρονισμὸς τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τῶν δωματίων τοῦ ἱδρύματος, πολλαπλασιάστηκαν οἱ χῶροι ὑγιεινῆς καὶ διεκπεραιώθηκαν οἱ τυπικὲς διαδικασίες πρὸς τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς ὥστε τὸ οἴκημα νὰ ἀποκτήσει τὶς ἀπαραίτητες ἄδειες λειτουργίας.

Τὸ Δ.Σ. ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὡς πρόεδρο, μὲ τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς ἀναπληρωτή, καὶ μέλη τοὺς Γεώργιο Γεωργαλλῆ, Ἰωάννη Χατζηβελοῦδο, Ματθαῖο Καζαμία, Μιχαὴλ Σωμὸ καὶ Δομνίκη Σοφοῦ-Ζώη. Διευθύντης τοῦ ἱδρύματος εἶναι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νικήτας Παπανικολάου.