Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Γάμοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Διά τήν τέλεσιν τοῦ Θρησκευτικοῦ Γάμου ἀπαραιτήτως δέον ὅπως οἱ ἐνδιαφερόμενοι προσκομίσωσιν εἰς τόν ἱερέα τῆς Ἐνορίας ἐν τῇ ὁποίᾳ προτίθεται νά τελέσωσιν τόν Γάμον των:
α) Πιστοποιητικόν ἐλευθερογαμίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐκ τῆς ὁποίας προέρχονται, μέ ἡμερομηνίαν μή ὑπερβαίνουσαν τούς ἕξ τελευταίους μῆνας ἀπό τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐκδόσεώς του.
β) Διά τούς μή ἔχοντας τήν νόμιμον ἡλικίαν, ἤτοι τούς μή ἔχοντας συμπληρώσει τό 18ον ἔτος, ἀπαιτεῖται ἡ ἐκ τῶν προτέρων ἐξασφάλισις ἐγγράφου ἀδείας τῶν γονέων των καί ἀπόφασις τοῦ δικαστηρίου.
γ) Ἐαν ὁ γάμος εἶναι μικτός, τό μή ὀρθόδοξον μέλος ὀφείλει νά προσκομίσῃ πιστοποιητικόν βαπτίσεως ἀπό τήν ἐκκλησίαν εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκει. Γάμος μετά μή Χριστιανοῦ ἤ μή ἔχοντος κανονικόν βάπτισμα ἀπαγορεύεται.
δ) Τό πιστοποιητικόν Γάμου θά πρέπει ἐντός 40 ἡμερῶν ἀπό τῆς τελέσεως τοῦ Γάμου νά προσκομίσουν εἰς τήν ἀρμοδίαν τοῦ Δήμου Ἀρχήν.
Σημ. : Ἐάν εἷς τῶν μελλονύμφων ἔρχεται εἰς δευτέρου γάμου κοινωνίαν, πρέπει νά παραδίδῃ εἰς τόν ἱερέα καί τό Ἐκκλησιαστικόν του Διαζευκτήριον Γράμμα. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ σύναψις θρησκευτικοῦ Γάμου εἰς τήν γυναῖκα πρό τῆς παρελεύσεως δέκα μηνῶν ἀπό τῆς ἀμετακλήτου πολιτικῆς
λύσεως ἤ ἀκυρώσεως τοῦ προτέρου αὐτῆς Γάμου.

ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΘ' ΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΕΛΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ

1. Ἀπό τῆς 13ης Δεκεμβρίου μέχρι τῆς 24ης τοῦ αὐτοῦ μηνός συμπεριλαμβανομένης. Ἐπιτρέπονται οἱ γάμοι μέχρι καί τήν 12ην Δεκεμβρίου μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ Τριμυθοῦντος.
2. Κατά τάς παραμονάς καί ἑορτάς τῆς Θείας τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, τῶν Θεοφανείων, Ἀναστάσεως, Ἀναλήψεως, Πεντηκοστῆς καί Κοιμήσεως Θεοτόκου.
3. Κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα.
4. Ἀπό τῆς 1ης μέχρι καί τῆς 15ης Αὐγούστου.
5. Κατά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου).
6. Κατά τήν ἑορτήν τῆς Ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (29 Αὐγούστου).
7. Κατά τάς παραμονάς τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.