Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἡ Ὁσία Μελώ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ

Ἡ Ὁσία Μελώ ἡ ἐν Βουρρίνῃ τῆς Κῶ

Νοτιοδυτικὰ τοῦ Ἀσκληπιείου τῆς Κῶ‚ στὴ θέση Κοκκινόνερο‚ βρίσκεται τὸ παλαιότατο ἐκκλησάκι ~ «μοναστηράκι» τῆς Ὁσίας Μελοῦς.

Λίγα γνωρίζουμε γιὰ τὸ βίο της.Τὰ περισσότερα στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ ἔνα βυζαντινὸ χειρόγραφο ποὺ σώζεται στὸ Παρίσι‚ τὸ ὁποῖο περιέχει τροπάρια ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Ρόδου Μητροφάνη πρὸς τιμὴν τῆς Ὁσίας.Τὰ τροπάρια αὐτὰ γνώρισε σὲ ἐμᾶς ὁ καθηγητὴς Ζαχαρίας Τσιρπανλῆς καὶ παρουσιάζουν μία Ἁγία ἁπλή‚ ἀσκητικὴ καὶ προσιτὴ σὲ ὅλους.

Ἀπὸ τὰ στιχηρὰ διαπιστώνουμε ὅτι πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς της ἡ Ὁσία μοίρασε τὰ ὑπάρχοντά της σὲ ἐμπερίστατους ἀδελφούς της καὶ κατόπιν ἀποτραβήχθηκε σὲ ὀρεινὸ τόπο‚ ὅπου‚ στερούμενη ἀκόμη καὶ τὰ ἀναγκαῖα‚ ἀφιερώθηκε στὴν ἄσκηση.Μέσα σὲ συνθῆκες ψύχους‚ λόγῳ τοῦ ὑψομέτρου‚ κατόρθωσε νὰ λιώσει τὸ σώμα καὶ τὰ πάθη της.Γιὰ τὴν ἐπιλογή της νὰ ἀπομονωθεῖ στὸν δύσβατο τόπο τῆς Βουρρίνας ὁ Μητροπολίτης Μητροφάνης τὴν παρομοιάζει μὲ ἐρημικὸ πελεκάνο‚ ὁ ὁποῖος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μὲ τοὺς πολλοὺς γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸ Θεό.

Ἀπὸ τὴ μεγάλη της ταπείνωση‚ ἐκοιμήθη καὶ ἐτάφη ἀνάμεσα στοὺς βράχους.Ὁ τόπος ὅμως δὲν λησμονήθηκε‚ ἀλλὰ ἔγινε προσκύνημα τοῦ λαοῦ‚ ὁ ὁποῖος οἰκοδόμησε ναὸ («τέμενος») τῆς Ὁσίας μὲ σωζόμενα‚ ἕως τῆς σήμερον‚ ἴχνη τοιχογραφιῶν καὶ ἐπιγραφὴ στὸ ὑπέρθυρο τῆς εἰσόδου.

«Εὐχόμαστε ἡ ταχεία ἀντίληψις τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιτρέψει σύντομα τὸν ἐντοπισμὸ τῶν λειψάνων τῆς Ὁσίας ὥστε ἡ εὐλογημένη παρουσία της νὰ εἶναι ἐντονώτερη σὲ ὅλους μας»‚ σημειώνει ὁ Σεβασμιῶτατος Μητροπολίτης Κῶου καὶ Νισύρου κ.Ναθαναήλ στὴν ἀναφορά του γιὰ τὸν βίο τῆς Ὁσίας Μελοῦς‚ ὅπως καταγράφεται στὸ ἠμερολὀγιον τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως γιὰ τὸ ἔτος 2012.Ἐνῶ σὲ ἄλλο σημείο τονίζει:«Εὐγνωμονοῦμε τὸν Ἅγιον Θεόν‚ ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε νὰ ἀνασύρουμε ἀπὸ τὴν λήθην τὴν μνήμην τῆς Ὁσίας‚ ἡ ὁποία διασώθηκε εἰς τὴν παράδοσιν τοῦ λαοῦ μας‚ καθὼς ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν ἐποχήν μας‚ ἐμφανίζεται συχνὰ σὲ ἐντόπιους‚ κοντὰ στὸ Ναό της‚ ἀνάμεσα σὲ ρόδα‚ δηλώνοντας τὴν παρουσία καὶ τὴν ἀγάπη της πρὸς ἡμᾶς‚ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἰδιαίτερη εὐλογία γιὰ τὸ νησί μας καὶ μία διαρκὴ πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ πνευματικοὺς ἀγῶνες».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ.Κύριλλος‚ διακρινόμενος ἀπὸ ἰδιαίτερο συγγραφικὸ καὶ ποιητικὸ τάλαντο‚ συνέγραψε πλήρη ἀκολουθία τῆς Ὁσίας‚ ἡ ὁποία ψάλλεται κατὰ τὴν πανήγυρίν της‚ τὸ πρῶτο Σάββατο τοῦ Ἰουλίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΒΟΥΡΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΩ

Ἦχος πλ.α' . Τόν συνάναρχον λόγον.

Ποίημα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ.Ναθαναήλ

Τὴν φιλέρημον κόρην‚ ὕμνοις τιμήσωμεν‚ Μελὼ τὴν Ὁσίαν‚ Κώου τὸ καύχημα‚ πόνοις διαλάμψασαν‚ καὶ χάριν λαβοῦσαν ἄνωθεν˙ τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ φαιδρύνασαν‚ τοῖς δὲ πιστοῖς τοῖς προσιοῦσιν αὐτῇ‚ προχέουσαν εὐωδίας ἰάσεων˙ αἰτουμένην δὲ πᾶσιν εἰρήνην‚ καὶ τὸ μέγα ἔλεος.