Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ ἐκ Πρεβέζης

Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ ἐκ Πρεβέζης

Τά χώματα τῆς Κῶ ἔχουν ποτισθῇ μέ τό αἷμα τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χρήστου τοῦ ἐκ Πρεβέζης‚ ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτάζεται τήν 5ην Αὐγούστου.Ὕστερα ἀπό δοκιμασίαν μεγάλην ἐμαρτύρησε στις 5 Αὐγούστου τοῦ 1668.

Θεμελιωμένο τό φρόνημά του στίς Θεῖες ἀρχές τοῦ Θείου Ναζωραίου‚ ἠρνήθη ἐπίμονα νά ἀποσκιρτήση ἀπό τήν στρατιάν Του καί μέ παρρησίαν διεκήρυξε τό «ἐπιθυμῶ ἀναλῦσαι καί σύν Χριστῷ εἶναι»‚ παρά τά χείλη του νά ψελλίσουν τό «οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον».

Ἡ ψυχή του περιλουσμένη μέ τήν χάριν τοῦ Χριστοῦ‚ ἄφησε στό μαρτύριό του νά φανερωθοῦν ὅλα τά βιώματα πού ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἐνσυνείδητα ζῇ καί τίποτε δέν μπορεῖ νά τά ἐξαλείψῃ‚ οὔτε μάχαιρα οὔτε λιμός οὔτε θάνατος.

Ἡ φλόγα πού ἀνάπτει ὁ Χριστός στήν ψυχή τοῦ πιστεύοντος ἀνθρώπου τήν πυρακτώνει τόσο πολύ‚ ὥστε τά πάντα νά ἀντιμετωπίζῃ μέ ἀπάθεια...ἀφοβία... καί μέ ὑπευθυνότητα.

«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» διαλαλοῦν οἱ ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ μαρτυρήσαντες.Καί ὁ Ἅγιος Μάρτυς Χρῆστος‚ ὁ ἐκ Πρεβέζης‚ για τόν ὁποῖον ἡ Κῶς χαίρει ἰδιαιτέρως‚ διότι ἐμαρτύρησε στά χώματά της καί πού κάπου ἀσφαλῶς εὑρίσκονται τά ἅγιά του λείψανα‚ αὐτήν τήν καλήν μαρτυρίαν ἔδωσε καί δίδει διά τῶν αἰώνων.Ἐστήριξε δέ κάτω ἀπό τήν τριπλῆν σκλαβιάν τῆς νήσου τούς κατοίκους της‚ πού ἐζήτουν τήν μεσιτείαν καί βοήθειάν του.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΗΧΟΣ Α'. Τῆς ἐρήμου Πολίτης.

Τῆς Πρεβέζης τό εὖχος καί τῆς Κώου τό σέμνωμα‚ πάντων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἀνεδείχθης ἀγλάϊσμα˙ Χριστόν γάρ ὡμολογήσας στερρῶς‚ ὦ Χρῆστε ἐν τῷ σκάμματι ἐστώς· διά τοῦτο καί ὑπήνεγκας τήν πυράν‚ καί τό φρικτόν μαρτύριον.Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ‚ δόξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ ὡς πλεῖστα θαύματα.