Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ναύκληρος

Ὁ Ἅγιος οὗτος Μάρτυς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας‚ ἐκ τῆς Νήσου Κῶ καταγόμενος‚ γίνεται‚ ἐν ἔτει 1669‚ βορά τῶν φανατικῶν ὀπαδῶν τῆς Μωαμεθανικῆς θρησκείας. Τόν ἀναγκάζουν να άσπασθῇ τό θρήσκευμά των. Πλήν ὅμως ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ ἐθαυματούργησε. Μέ τίς μυστικές της φωνές τόν ἔκαμε νά συναισθανθῇ τό ἁμάρτημά του‚ γι'αὐτό καί δέν διστάζει νά ἀποκηρύξῃ δημοσίᾳ ὅ,τι τόν ἐξηνάγκασαν πρό ὀλίγων ἡμερῶν νά ἀσπασθῇ.

Πρό τῶν ἐκπροσώπων τῆς Μουσουλμανικῆς θρησκείας δηλοῖ ὅτι ἡ θρησκεία τοῦ εἶναι ἡ χριστιανική‚ πού μέ τά θεῖα βιώματα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἔθρεψε τήν ψυχήν του.Τώρα‚ συναισθανόμενος τό ἁμάρτημά του‚ σάν διψασμένο ἐλάφι ἐπιστρέφει στά γάργαρα νερά της.Γι'αυτό καί ἀδίστακτα τόν θανατώνουν καί τόν καίουν στίς 8 Ἀπριλίου 1669.

Ἡ μνήμη τῶν κατοίκων τῆς νήσου Κῶ‚ παρά τήν ἐπί αἰῶνας δουλείαν‚ σέβεται καί εὐλαβεῖται τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Ναύκληρον καί κατ' ἔτος τελεῖται εἰς τόν ἐπ' ὀνόματι μικρόν ναόν του‚ εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ πάρκου‚ Θεία Λειτουργία‚ καθ' ἥν χοροστατεῖ καί ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης τῆς Νήσου.

Ἡ δουλεία τῶν αἰώνων δέν ἀποδυνάμωσε τήν πρός τόν Νεομάρτυρα εὐλάβειαν τῶν Κώων‚ οὔτε καί μπόρεσε νά ἐξαλείψῃ τό ὄνομά του ἀπό τήν μνήμην των‚ διότι «δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι καί ἐν Κυρίῳ ὁ μισθός αὐτῶν»‚ καί «οὐ μή ἅψηται αὐτῶν βάσανος».

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ

Ἦχος γ'. Θείας Πίστεως.

Θεῖον βλάστημα‚ τῆς Κῶ ὑπάρχων‚

ταύτην εὔφρανας‚ τῇ σῇ ἀθλήσει‚ Ἰωάννη Ναυκληρε πανεύφημε˙

τῶν Ἀθλητῶν γάρ ζηλώσας τά σκάμματα‚

διά πυρός τόν ἀγῶνα ἐτέλεσας.

Μάρτυς ἔνδοξε‚ Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε‚

δωρήσασθε ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.