Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ἅγιος Μελίφρων, Ἐπίσκοπος Κώου

Ἅγιος Μελίφρων, Ἐπίσκοπος Κώου

Ὁ Ἅγιος θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Μελίφρων, Ἐπίσκοπος Κώου, ἦταν ἕνας ἀπό τούς 318 Πατέρες πού συμμετεῖχαν στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού ἔγινε τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας καί ἀντιμετώπισε μέ ἐπιτυχία τήν αἱρετική θεολογία τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος θεωροῦσε τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ κτίσμα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι Θεό, ὅρισε τήν ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, ἐξέδωσε κανόνες καί διετύπωσε τά πρῶτα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, πού χρησιμοποιοῦμε ἀκόμη καί ὁλοκληρώθηκε στή Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.

Στή Σύνοδο αὐτή ἔλαβαν μέρος ἁγιασμένες μορφές τῆς Ἐκκλησίας ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος Ἀντιοχείας, ὁ Ὅσιος Κορδούης κ.ἄ. Ὅσοι συμμετεῖχαν σέ αὐτή εἶναι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας καί ἑορτάζουν κατά τήν Κυριακή πρό τῆς Πεντηκοστῆς μέ ἰδιαίτερη ἀκολουθία ἀποτελούμενη ἀπό βαθύτατα θεολογικούς ὕμνους πού μᾶς γνωρίζουν τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου.

Γιά τόν Ἅγιο Μελίφρονα δέν γνωρίζουμε πολλά βιογραφικά στοιχεῖα. Διακρινόταν γιά ἁγιότητα βίου καί βαθιά θεολογική κατάρτιση. Κατά τήν περίοδο τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἦταν Ἐπίσκοπος καί βρισκόταν σέ πλήρη ἀκμή. Ἐκτιμοῦμε ὅτι γεννήθηκε τό δεύτερο μισό τοῦ 3ου μ.Χ. αἰῶνα καί ὅτι ἐκοιμήθη λίγα χρόνια μετά τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ
Ἦχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Τῶν Κώων σέ πρόεδρον καί Ἱεράρχην
σοφόν, τοῦ Παύλου διάδοχον καί τοῦ
Χριστοῦ μιμητήν, γεραίρομεν ἅπαντες·
ὅθεν ὑπερμαχήσας ἀληθείᾳ γενναίως
ἅπασαν καθαιρέσας τοῦ Ἀρείου τήν πλάνην·
τῶν σέ εὐφημούντων πιστῶς,
Μελίφρων μνημόνευε.
                                                         α.μ.