Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μεγάλη Πέμπτη Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς μᾶς σώζει μέ τήν ἀγάπη Του

Πέμπτη, 29 Απρίλιος 2021
Μεγάλη Πέμπτη Ἑσπέρας: Ὁ Χριστὸς μᾶς σώζει μέ τήν ἀγάπη Του

Μεγάλη Πέμπτη ἀπόψε καὶ βρισκόμαστε πλέον στὴν καρδιὰ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, πού, ὅπως θυμόμαστε, ξεκίνησε μὲ τοὺς Ἰουδαίους νὰ ζητωκραυγάζουν καὶ νὰ δοξολογοῦν τὸν Χριστό, ἀλλὰ συνεχίζεται μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο.

Αὐτοὶ ποὺ συνέλαβαν τὸν Χριστό, ποὺ τὸν δίκασαν μὲ ψευδομαρτυρίες καὶ τὸν ἀνέβασαν στὸν Σταυρὸ ἦταν ἄνθρωποι ὅπως εἴμαστε καὶ ἐμεῖς. Δυστυχῶς, μὲ τὸν ἐγωισμό μας κάναμε τὸν κόσμο μας ἀπρόσωπο, ψυχρό, χωρὶς ἀγάπη. Διώξαμε τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴ ζωή μας. Ἀφήσαμε τὴν καθημερινότητά μας χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ ποὺ τὴν ὀμόρφαινε καὶ τὴν ἔκανε πιὸ ζεστή, πιὸ ἀνθρώπινη.

Πῶς ἀντιμετωπίζει, ὅμως, ὁ Χριστὸς αὐτὴ τὴ στάση μας;

Πῶς ἀντιμετωπίζει τὸ μῖσος ποὺ νιώθουμε γι᾿ Αὐτόν;

Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε ἀρκεῖ νὰ δοῦμε μία εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως:
ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸν Σταυρὸ ἁπλώνει τὰ χέρια Του σὲ μιὰ κίνηση ἀγάπης. Προσπαθεῖ νὰ ἀγκαλιάσει ὅλους ἐμᾶς ποὺ τὸν σταυρώσαμε.

Τὸ αἷμα Του στάζει στὰ κρανία τῶν Πρωτοπλάστων, τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὕας, τὰ ὁποῖα σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση εἶχαν ταφεῖ κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρό. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ξεπλένει τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, ξεπλένει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Τὸ αἷμα Του γεφυρώνει τὸ χάσμα ποὺ δημιούργησε ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴν παρακοὴ τῆς ἐντολῆς ποὺ τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός. Τὸ αἷμα Του ἀνοίγει διάπλατα τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου!

Ἡ ἀγάπη Του πρὸς ὅλους μας εἶναι δεδομένη. Τὰ καρφιὰ μὲ τὰ ὁποῖα τὸν καρφώσαμε στὸν Σταυρὸ δὲ θὰ Τὸν ἐμποδίσουν νὰ μᾶς σφίξει στὴν ἀγκαλιά Του καὶ νὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ἐπιθυμία τοῦ σταυρωμένου Χριστοῦ εἶναι νὰ βοηθήσει καὶ νὰ σώσει τὸ δημιούργημά Του. Γι᾿ αὐτὸ ὑποφέρει ἐπάνω στὸν Σταυρὸ καὶ πεθαίνει ὡς κακοῦργος! Κι ἐμεῖς τί θά κάνουμε;

Θὰ δεχθοῦμε ἄραγε τὴ Θυσία Του; Θὰ Τὸν πλησιάσουμε;

Θὰ δεχθοῦμε τὴν ἀγκαλιὰ ποὺ διάπλατα ἀνοίγει γιὰ νὰ μᾶς δεχθεῖ;

Θὰ πιάσουμε τὸ χέρι ποὺ μὲ τόση ἀγάπη ἁπλώνει πρὸς τὸ μέρος μας;

Ἀμήν. Γένοιτο!

† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ