Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Βαπτίσεις

ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διά τήν τέλεσιν βαπτίσεως οἱ ἐνδιαφερόμενοιπρίν ὁρίσουν τήν ἡμέραν καί τήν ὥραν τελέσεωςτοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, δέον ὅπως ἐπικοινωνήσουν μέ τόν ἱερέα τῆς Ἐνορίας ἤ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς των Περιφερείας. Εἶναι ἀπαραίτητον πρίνἤ προβοῦν εἰς ἄλλας ἑτοιμασίας νά εἶναι βέβαιοι ὅτι ὁ Ἱερεύς εἶναι ἐλεύθερος τήν ἡμέραν ἐκείνην ἀπό ἄλλας ὑποχρεώσεις καί δεσμεύσεις διά νά τελέσῃ τό μυστήριον τῆς Βαπτίσεως. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τήν τέλεσιν Θρησκευτικοῦ Γάμου.

Ὁ ἀνάδοχος (νουνός ἤ νουνά) πρέπει νά εἶναι ἐνῆλιξ καί ἀπαραιτήτως «Χριστιανός Ὀρθόδοξος» νά ἀναγνωρίζει καί νά ἀποδέχεται καί τά ἑπτά μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνην νά διδάξῃ καί νά κατατοπίσῃ τόν νεοφώτιστον εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀρθόδοξον Χριστιανικήν πίστιν. Ὁ ἀνάδοχος πρέπει νά γνωρίζῃ τό Σύμβολον τῆς Πίστεως (τό Πιστεύω) καί νά τό ἀπαγγείλῃ διά λογαριασμόν τοῦ Βαπτιζομένου.

Κατά τήν ἡμέραν τῆς Βαπτίσεως ἤ καί προηγουμένως οἱ γονεῖς πρέπει νά προσκομίσωσιν εἰς τόν ἱερέα, ὁ ὁποῖος θά τελέσῃ τήν βάπτισιν Ληξιαρχικήν πρᾶξιν τῆς γεννήσεως τοῦ τέκνου.

Οἱ Γάμοι καί αἱ Βαπτίσεις πρέπει νά δηλώνονται ἐντός 40 ἡμερῶν εἰς τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν.