Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Μνημόσυνα

ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Κατά τήν κρατοῦσαν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας διά τά ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων μνημόσυνα μετά κολλύβων, ἰσχύουν ἀνέκαθεν τά ἑξῆς:

Λόγῳ τοῦ χαρακτῆρος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡς εὐχαριστηριακῆς συνάξεως τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης καί τῆς ἐν Οὐρανῷ Θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, ὡς ἑνιαίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τά μνημόσυνα συνεδέθησαν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας, δηλαδή ἐνσωματώθησαν εἰς τόν κύριον κορμόν Αὐτῆς. Λόγῳ ὅμως τοῦ Ἀναστασίμου χαρακτῆρος τῶν Κυριακῶν καί τοῦ ἑορταστικοῦ τῶν Δεσποτικῶν καί τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν, ἐξῃρέθη ἡ τέλεσίς των κατ' αὐτάς τάς ἡμέρας.
Ὡς ἐκ τούτου μνημόσυνα δέν τελοῦνται:
1) Καθ' ἅπασας τάς Κυριακάς τοῦ ἔτους
2) Ἀπό τῆς 24ης Δεκεμβρίου ἕως καί τῆς
6ης Ἰανουαρίου
3) Ἀπό τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ἕως καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ
4) Κατά τάς Ἑορτάς: 1) Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, 2) Ὀρθοδοξίας, 3) Σταυροπροσκυνήσεως, 4) Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 5) Πεντηκοστῆς-Ἁγ. Πνεύματος, 6) Ἀπ. Πέτρου καί
Παύλου, 7) Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 8) Κοιμήσεως Θεοτόκου, 9) Γενεσίου Θεοτόκου, 10) Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ, 11) Εἰσοδίων Θεοτόκου, 12) Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος καί 13) κατά τάς πανηγύρεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Ὡσαύτως τά μνημόσυνα δέον νά τελῶνται κατά τάς ἡμέρας πού συμπίπτουν μέ τάς ἡμερομηνίας τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τῶν κεκοιμημένων, ἤ κατά τά Σάββατα τά ὁποῖα διά Ἱερῶν Νεκρωσίμων Ἀκολουθιῶν, ἔχουν ὁρισθεῖ ὡς ἡμέραι ἀφιερωμέναι εἰς τάς Ψυχάς τῶν Ἀποθανόντων.