Ιερά Μητρόπολις Κω και Νισύρου

Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ ἐκ Πρεβέζης ὁ Ναύκληρος

Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ ἐκ Πρεβέζης ὁ Ναύκληρος

Τά χώματα τῆς Κῶ ἔχουν ποτισθεῖ μέ τό αἷμα τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Χρήστου, μέ καταγωγή ἀπό τήν Πρέβεζα, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτάζεται στίς 5 Αὐγούστου ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐτελειώθη βασανιζόμενος τό ἔτος 1668.

Καθώς ἡ πίστη του ἦταν θεμελιωμένη στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου καί στή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀρνήθηκε μέ σθένος νά τήν ἐγκαταλείψει καί μέ παρρησία διεκήρυξε δημοσίως ὅτι προτιμᾶ νά πεθάνει παρά νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό.

Ἡ ψυχή του λουσμένη μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου ἄφησε στό μαρτύριό του νά φανερωθοῦν ὅλα τά βιώματα πού ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος ἐνσυνείδητα ζεῖ καί δέν ἐξαλείφονται ἀπό τήν καρδιά του, οὔτε μέ βασανισμούς οὔτε μέ τόν θάνατο.

Ἡ φλόγα πού ἀνάβει ὁ Χριστός στήν ψυχή κάθε πιστοῦ τήν πυρακτώνει τόσο πολύ, ὥστε ἀντιμετωπίζει τά πάντα μέ ἀπάθεια, μέ ἀφοβία καί μέ ὑπευθυνότητα. «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;» διαλαλοῦν ὅσοι μαρτύρησαν γιά τόν Χριστό. Μαζί τους ἔδωσε τήν καλή μαρτυρία καί ὁ Ἅγιος Μάρτυς Χρῆστος, ὁ ἐκ Πρεβέζης, γιά τόν ὁποῖο ἡ Κῶς χαίρεται ἰδιαιτέρως, διότι μαρτύρησε στά χώματά της καί κάπου ἀσφαλῶς βρίσκονται τά ἅγια λείψανά του.

Μέ τή θυσία, τήν παρρησία καί τό παράδειγμά του ὁ Ἅγιος στήριξε καί στηρίζει τούς κατοίκους τῆς νήσου, οἱ ὁποῖοι μέ εὐλάβεια καί πίστη τόν ἐπικαλοῦνται μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Πρεβέζης τό εὖχος καί τῆς Κώου
τό σέμνωμα, πάντων τῶν Ἁγίων Μαρτύρων
ἀνεδείχθης ἀγλάϊσμα· Χριστόν γάρ ὡμολογήσας
στεῤῥῶς, ὦ Χρῆστε ἐν τῷ σκάμματι ἐστώς·
διά τοῦτο καί ὑπήνεγκας τήν πυράν,
καί τό φρικτόν μαρτύριον.
Δόξα τῷ σέ δοξάσαντι Χριστῷ,
δό­ξα τῷ σέ θαυμαστώσαντι·
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ ὡς πλεῖστα θαύματα.